betaalbaar energiezuinig comfort

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Algemeen

Deze voorwaarden bepalen het gebruik van deze website. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld is alle materiaal op deze website verbonden aan het intellectuele eigendom van Dubo BVBA. U kan dit materiaal bezichtigen, opslaan voor caching-doeleinden en afdrukken voor eigen gebruik.

U kan niet:

Aanvaardbaar gebruik

U mag deze website niet gebruiken een manier waarmee schade kan veroorzaakt worden aan de website, of waarmee de beschikbaarheid van de site beperkt wordt, of op gelijk welke andere manier die illegaal, frauduleus of schadelijk kan zijn.

U mag deze website niet gebruiken om materiaal te verspreiden die schadelijke software bevat of dat daarmee gekoppeld gaat.

U mag geen systematische of automatische dataverzamelingen (inclusief, maar niet beperkt tot scraping, data mining, enz…) uitvoeren op of in relatie met de inhoud van deze site zonder de expliciete toestemming van de beheerder.

Beperkte toegang

De toegang tot bepaalde delen van de website is beperkt aan bepaalde personen. Dubo BVBA behoudt het recht om bepaalde delen, of zelfs de volledige site af te schermen voor openbaar gebruik.

Indien Dubo BVBA u met een gebruikersidentificatie en een wachtwoord voorziet om u toegang te verlenen tot bepaalde afgeschermde delen van de site dient u er over te waken dat deze gebruikersidentificatie en wachtwoord strikt persoonlijk en geheim blijven.

Dubo BVBA kan uw gebruikersaccount blokkeren zonder voorgaande melding.

Gebruikersinhoud

In deze voorwaarden wordt met “gebruikersinhoud” alle inhoud bedoel dat u of andere gebruikers aanleveren op de website, onder meer tekst, afbeeldingen, geluids-en videofragmenten, enz…

U verleent het permanente, vrije recht aan Dubo BVBA om wereldwijd om uw gebruikersinhoud te gebruiken, publiceren, wijzigen, vertalen en verdelen op huidige en toekomstige media. U geeft Dubo BVBA het recht om het intellectuele eigendom van uw gebruikersinhoud te verdedigen bij eventuele rechtszaken daarin betreffende.

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettelijk zijn, mag geen schade berokkenen aan de rechten van derden, en mag geen aanleiding geven tot rechtszaken tegen U of Dubo BVBA of derden.

U mag geen gebruikersinhoud opleveren aan de website dat ooit onderwerp is geweest van potentiële of feitelijke juridische acties.

Dubo BVBA behoudt zich het recht om gebruikersinhoud te wijzigen of te verwijderen, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Dubo BVBA verbindt zich er niet toe om alle gebruikersinhoud systematisch te controleren op inbreuk van deze voorwaarden.

Garanties

Deze website wordt geleverd zoals ze momenteel gepubliceerd is zonder enige impliciete of expliciete verbintenissen of garanties. Dubo BVBA kan geen garanties leveren in relatie tot deze website of enige inhoud daarop.

Dubo BVBA levert geen garanties dat

Beperkte aansprakelijkheid

Dubo BVBA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor zaken in relatie tot inhoud, gebruik, gevolgen van gebruik of anderzijds verbonden met deze website.

Deze beperkte aansprakelijkheid is steeds geldig, ook indien Dubo BVBA voorafgaandelijk verwittigd werd.